MITTETULUNDUSÜHING

 

 

  

line decor 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASTAARUANNE 2004
 

Sisukord.. 2

Üldandmed.. 3

Tegevusaruanne.. 4

Raamatupidamise aastaaruanne.. 5

Bilanss. 5

Tulude ja kulude aruanne. 6

Rahavoogude aruanne. 7

Raamatupidamise aruande lisad. 8

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused. 8

Lisa 2 Muud viitvõlad. 8

Lisa 3 Sihtotstarbelised toetused. 8

Lisa 4 Sihtotstarbeliste projektide otsekulud. 8

Lisa 5 Üldtegevuskulud. 9

Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele.. 10

Lisa: Revisjonikomisjoni arvamus VIÜ tegevusest 2004. a majandusaastal.. 10