MITTETULUNDUSÜHING

 

 

  

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line decorAASTAARUANNE 2005
 

Sisukord. 2

Üldandmed. 3

Tegevusaruanne. 4

Raamatupidamise aastaaruanne. 5

Bilanss. 5

Tulude ja kulude aruanne. 6

Rahavoogude aruanne. 7

Raamatupidamise aruande lisad. 8

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused. 8

Lisa 2 Muud viitvõlad. 8

Lisa 3 Sihtotstarbelised toetused. 8

Lisa 4 Sihtotstarbeliste projektide otsekulud. 8

Lisa 5 Üldtegevuskulud. 9

Juhatuse allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele. 10

Lisa: Revisjonikomisjoni arvamus VIÜ tegevusest 2005. a majandusaastal. 10